GONZÁLEZ ADVOCATS és un despatx d’advocats multidisciplinar amb experiencia i formació altament especialitzada en Dret laboral i dels Negocis, Dret Civil i de Família, Dret Immobiliari i de la Construcció, i, Dret de la Seguretat Privada.

Assessorant i acompanyant als clients al seu àmbit personal, familiarEl despatx neix fa més d’una década amb la vocació d’oferir un Servei jurídic integral als ciutadans, per donar un assessorament jurídic global a les persones a la seva vida profesional i privada.
Assessorant i acompanyant als clients al seu àmbit personal, familiar i com a consumidor (herències, separacions, divorcis, hipoteques, lloguers, comunitats de propietaris, adquisicions, nacionalitats, residencia, expulsions etc.).
Al seu àmbit profesional com a treballadors assalariats i autònoms , o com empresari de petites i mitjanes empreses. I defensant el seu patrimonio com propietari o inversor contra les ingerències de qualsevol tipus que els puguin afectar.


D’altra banda el despatx ofereix serveis jurídics especialitzats empreses, assessories, societats patrimonials, agents de la propietat immobiliària o administradors de finques, així com a gestories i despatxos d’advocats , que per la seva configuració o especialitzats no disposen de departament jurídic propi, o Departament especialitzat en Dret Laboral i del Negocis- Penal Econòmic, en Dret Immobiliari i de la Cosntrucció, o Dret de la Seguretat Privada.

Dret de família

Especialistes en Dret de Familia amb formación específica per l’esfera del dret més intima i personal, l'entorn familiar, probablement el més important de tots els àmbits de la nostra vida realmente. Amb un enfoc negociador, sensible i humà per aconseguir les millors solucions jurídiques per tots els casos:


DRET DE FAMÍLIA

 • Separacions i divorcis.
 • Violència masclista.
 • Càlcul de pensions.
 • Herències.
 • Viudetat i Orfandat
 • Matrimonis: capitulacions i pactes previs.
 • Parelles de fet.
 • Adopcions i custòdies.
 • Gestació Subrogada.
 • Incapacitacions i tuteles.
 • Execució de sentències.
 • Reagrupament familiar.

Dret Penal

Defensa Jurídica dels clients a processos penals en diversos àmbits, principalment pel que fa a casos de violència de gènere, il·lícits econòmics i totes aquelles situacions on es puguin haver vist vulnerats els nostres drets, o afectats per falses denúncies cap a la seva persona o empresa.


DRET PENAL

 • Defensa o Acusació Particular
 • Dret Penal Econòmic
 • Violència masclista o Impagament de Pensions
 • Delictes LLeus (antigues faltes)
 • Menors

Dret a la Seguretat Privada

Especialistes el dret de la seguretat privada. Més de 10 anys d'experiència en l'assessorament a empreses de seguretat d'àmbit nacional i autonòmic. Intervenció en procediments administratius d'habilitació, subrogació i sancionadors de tota mena. Defensa Jurídica extrajudicial i judicial. Representem, assessorem i defensem empreses de seguretat física, electrònica i informàtica a tot el territori espanyol.


ASSESSORAMENT JURÍDIC I LITIGACIÓ

 • Especialistes a la Normativa específica reguladora de les empreses i el personal de seguretat privada i l'especial relació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Assessorament jurídic per a la constitució, fusió, absorció i/o subrogació d'empreses o serveis de seguretat. Assessorament jurídic i tràmits per a l'homologació d'empreses de seguretat privada de qualsevol tipus, tant d'àmbit nacional com autonòmic.
 • Procediments sancionadors en via administrativa i judicial en matèria de seguretat privada a tot el territori espanyol.
 • Procediments de responsabilitat civil davant dels clients i asseguradores per a la prestació de serveis de seguretat privada.
 • Procediments de Dret Privat i Contractació Mercantil en matèria de Seguretat Privada.
 • Procediments en dret penal i seguretat privada. Defensa jurídica penal del personal i les empreses de seguretat.
 • Competència, publicitat, propietat industrial i intel·lectual i noves tecnologies.
 • Assessorament en dret laboral i de la seguretat social a empreses i personal de seguretat.
 • Deontologia professional.
 • Assessoria en Direcció i gestió d'empreses i departaments de seguretat privada.
 • Assessoria administració d'empreses d'empreses de seguretat privada i Funcionament dels Departaments de seguretat privada.
 • Assessorament en Direcció d'equips humans i gestió de recursos materials.

Dret dels negocis

Resposta jurídica específicament formada en aquelles àrees del Dret que avui dia es consideren imprescindibles per a l'advocat mercantilista i d'empresa, tant des de l'òptica mercantil com des de l'òptica laboral. La formació de l'equip ens permet oferir un servei jurídic especialitzat a particulars, treballadors emprenedors i empreses en l'àmbit del vostre negoci.


SOCIETATS MERCANTILS

 • Registre Mercantil i societats mercantils
 • Consells pràctics per a la redacció dels estatuts socials i Funcionament de la Junta General.
 • Elaboració de la llista de socis.
 • Funcionament de la Junta General.
 • Estructura i funcionament de l'òrgan d'administració.
 • Deures dels administradors.
 • Administrador de fet.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Drets del soci.
 • Impugnació d'acords socials.
 • Conflictes amb minoritaris / majoritaris.
FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
 • Grups de Societats.
 • Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens.
 • Modificació d'estatuts: augment de capital.
 • Modificació d'estatuts: reducció de capital.
 • Comptes anuals i aplicació del resultat.
 • Dret d'informació de socis.
 • Auditors i auditoria de comptes: aspectes legals i econòmics.
 • Reestructuració empresarial: fusions cessió global.
 • Transformació, escissió i aportació de branca d'activitat.
CONTRACTACIÓ MERCANTIL

 • La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació.
 • Redacció de contractes I negociació de contractes.
 • La contractació amb condicions generals.
 • Incorporació i control del contingut.
 • Clàusules abusives i protecció del consumidor.
 • Determinació de la llei aplicable a les obligacions i contractes.
 • Clàusules sobre competència judicial i arbitratge.
 • Remeis davant l'incompliment contractual.
 • Nul·litat i terminació dels contractes.
 • Normativa contra la morositat en les operacions comercials.
 • Introducció als procediments de reclamació de deutes.
 • Segur de responsabilitat.
 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Supòsit pràctic d'incompliment de contracte.
 • Supòsit pràctic: redacció d'un contracte transaccional per solucionar la disputa anterior.
CONTRACTES ESPECÍFICS
 • Contractes de compravenda mercantil i subministrament. Incoterms.
 • Contracte de comissió. Contracte d'agència.
 • Contracte de distribució. Contracte de franquícia.
 • Contractes d'arrendament de local de negoci i d'empresa. Contractes d'arrendament financer: lísing i rènting.
 • Contractes de garantia.
 • Contractes bancaris.
 • Contractes d'assegurança.
 • Contractes de transport.
 • Contractes immobiliaris i de gestió d'actius immobiliaris.
 • Contractes de prestació de servei.
 • Transmissió d'accions i participacions
 • Restriccions a la lliure transmissibilitat d'accions i participacions.
 • Contractes de compravenda d'empresa (I)
 • Contractes de compravenda d'empresa (II)
 • Contractes de joint venture i aliances estratègiques.
 • Supòsit pràctic de compravenda d'empresa.
 • Protocol familiar i la seva publicitat.
 • Altres pactes parasocials.
 • Introducció al Dret del Mercat de Valors.
 • Mercats alternatius (MAB).
 • Emissions de valors negociables (OPV / OPS) i operacions del mercat secundari (OPAS).
COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I NOVES TECNOLOGIES

 • Competència i publicitat.
 • Defensa de la competència: acords restrictius i abús de posició dominant, control de les concentracions i dels ajuts públics, òrgans i procediment, indemnització per danys i perjudicis.
 • Competència deslleial: tipologia d'actes deslleials, accions i procediment d'aplicació.
 • Publicitat: actes de publicitat il·lícita i normativa especial, accions i procediment d'aplicació; autocontrol de la publicitat.
 • Propietat industrial i intel·lectual.
 • Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini, accions i procediments de protecció.
 • Creacions industrials: patents i secrets empresarials, accions i procediment de protecció.
 • Propietat intel·lectual: Drets d'autor, obres protegides; programari I audiovisual, accions i procediment de protecció.
 • Contractes de propietat industrial.
 • Contractes de propietat intel·lectual.
 • Noves tecnologies.
 • Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic.
 • Protecció de dades.
CONCURS DE CREDITORS

 • Crisi de l'empresa: prevenció i solucions.
 • Declaració del concurs.
 • Administració concursal.
 • Informe de l'administració concursal.
 • Fases del concurs: conveni i liquidació.
 • Qualificació i responsabilitat dels administradors.
 • Efectes del concurs sobre el deutor i els crèdits.
 • Efectes del concurs sobre els contractes.
 • Reforma concursal i refinançament d'empreses: declaració del concurs.
 • Litigació.
 • Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: Acumulació d'accions mercantils i civils.
 • Processos ordinaris i execució.
 • Problemàtica de la prova.
 • Tutel·la judicial del crèdit: Processos monitori i canviari.
 • Mesures cautelars.
 • Mecanismes alternatius de resolució de conflictes: Funcionament de l'arbitratge (I), Funcionament de l'arbitratge (II).
 • Acció d'anul·lació de l'arbitratge, mediació empresarial.
RÈGIM MULTIDISCIPLINAR DELS NEGOCIS

ASPECTES LABORALS
 • El contracte de Treball.
 • La representació dels treballadors a l'empresa.
 • Les vicissituds del contracte de treball.
 • La negociació col·lectiva.
 • Aspectes administratius.
 • Dret urbanístic.
 • Dret mediambiental.
 • Contractació pública.
 • Aspectes generals dels sectors regulats.
DRET PENAL ECONÒMIC
 • Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance.
 • Delictes societaris.
 • Delicte de blanqueig de capitals.
 • Insolvències punibles.
 • Altres delictes econòmics (I).
 • Altres delictes econòmics (II).
DRET ADMINISTRATIU ECONÒMIC

EN TOT TIPUS DE PROCEDIMENTS
 • Procediment administratiu.
 • Contenciós Administratiu.
 • Econòmic Administratiu.
 • Sancionadors. Tributaris.
 • Urbanisme i Medi Ambient.

Dret laboral i de la Seguretat Social

Assessorament laboral a mida de Treballadors Autònoms, empreses i particulars. Comptem amb un equip format per advocats altament especialitzats en Dret Laboral, les relacions laborals i el Dret de la Seguretat Social. Amb membres de la Comissió de dret Laboral de l'Ilte. Col·legi d'Advocats de Terrassa.


DRET LABORAL

 • Relació laboral comuna, especial i autònoms.
 • Empresari i empresa. Grups dempresa i empreses multiserveis. Adm.públics.
 • Cessió de treballadors, subcontractació d'obres i serveis, empreses de treball temporal.
 • Contracte de treball: eficàcia del contracte de treball, modalitat i contingut.
 • Drets laborals i deures derivats del contracte de treball. Principi pro operari.
 • Durada del contracte de treball: contractes per temps indefinit i temporals.
 • Temps de treball. Jornada, hores ex, torns, descans, festes, permisos i vacances.
 • El salari i garanties salarials.
 • Classificació professional, ius variandi. Mobilitat funcional.
 • Mobilitat geogràfica. Trasllats i desplaçaments.
 • Modificacions substancials de condicions de treball.
 • Suspensió del contracte de treball. Les excedències.
 • ERO suspensius i extintius.
 • Acomiadaments objectius. Causes i forma.
 • Acomiadament disciplinari. Causes i forma.
 • Inspecció de Treball i de la Seguretat Social: el seu paper en el model de relacions laborals.
 • Efectes processals de l'acomiadament.
 • El dret de llibertat sindical.
 • Subjectes i continguts de la llibertat sindical.
 • Altres vies de representació a l'empresa. Comitès d'empresa i delegats de personal.
 • Negociació col·lectiva: models, subjectes i contingut.
 • Dret de vaga: marc legal, subjectes i contingut.
 • Criteris administratius a Inspecció de Treball / Avaluació.
DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Àmbit subjectiu i relació jurídica d'afiliació.
 • Cotització i conveni especial.
 • Recaptació i procediment executiu.
 • Responsabilitats empresarials.
 • Accidents de treball i mútues col·laboradores.
 • Assistència sanitària.
 • Pensions no contributives.
 • La dependència: valoracions i prestacions.
 • Incapacitat Temporal.
 • Prestacions per naixement de fill i fills a càrrec.
 • Maternitat, paternitat i situacions de risc.
 • Incapacitat Permanent: prestacions i revisió.
 • Jubilació: requisits, prestació i compatibilitat.
 • Jubilació parcial, anticipada o postergada.
 • Mort i supervivència.
 • Atur: prestació subsidis i rendes d'inserció.
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Règims especials integrats i sistemes especials.
 • Règims especials dels funcionaris públics.
 • Dinàmica de les prestacions.
 • Còmput recíproc de cotitzacions.
 • Protecció social comunitària i despl. temporals.
 • Criteris administratius de l'INSS / Avaluació.
LITIGACIÓ LABORAL

 • Processos ordinaris.
 • Processos especials: per acomiadament i DDFF.
 • Processos especials: conflictes col·lectius et al.
 • Processos en matèria de Seguretat Social.
 • Processos contenciosos administratius.
 • Els recursos jurisdiccionals.
 • Execució provisional i definitiva de sentències.
 • Conciliació mediació i arbitratge.
 • Aspectes Laborals dels processos concursals.

PARLEM?

Contacta amb González & Advocats.


CONTACTAR